fbpx

Regulamin Konkursu „Sport” Less Mess Storage

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma LMS Developments Sp. z o. o. z, siedzibą w Warszawie, 02-133, Al. Krakowska 271, NIP: 527 271 76 77, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472907, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polski z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, posiadające zweryfikowane konto na portalu Facebook, zwane dalej „Uczestnikiem”.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest pozostawienie komentarza pod postem konkursowym na fanpage @LessMessPoland na portalu Facebook, zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe.
 3. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest umieszczenie przez danego Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić wyłącznie jeden komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe.
 5. Konkurs trwa od 18.07.2022 godz. 14:30 do 31.07.2022 godz. 20:00.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 03.08.2022 godz. 15:00 w komentarzu przypiętym pod postem konkursowym na fanpage @LessMessPoland na portalu Facebook.
 7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/LessMessPoland

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na policzeniu piłek znajdujących się na grafice załączonej do postu i wpisaniu ich liczby w komentarz postu konkursowego.
 2. W konkursie zostanie wyłonionych 20 zwycięzców.
 3. 20 osób, które podadzą dokładną lub najbardziej zbliżoną odpowiedź do faktycznej liczby piłek na zdjęciu, otrzyma Nagrodę w postaci piłki plażowej z logo Less Mess Storage.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję
 5. Komentarze edytowanie nie będą brane pod uwagę.
 6. Zwycięzcy Konkursu muszą zgłosić się do Organizatora pod adresem mailowym: marketing@lessmess.storage lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez portal Facebook na fanpage @LessMessPoland.
 7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
 9. Spośród nadesłanych zgłoszeń w postaci komentarzy pod postem konkursowym, Jury w postaci przedstawicieli Organizatora, nagrodzi 20 osób, których komentarze z odpowiedzią na pytanie konkursowe będą zawierały dokładną lub najbardziej zbliżoną odpowiedź do faktycznej liczby piłek na grafice załączonej do postu konkursowego.
 10. Jeżeli na pytanie konkursowe pojawi się więcej niż 20 poprawnych lub najbardziej zbliżonych odpowiedzi, Nagrodę otrzyma najwcześniej opublikowane (najwcześniejsza data publikacji) 20 komentarzy z udzieloną poprawną lub najbardziej zbliżoną odpowiedzią.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest piłka plażowa z logo Less Mess Storage.
 2. Nagrodę można odebrać w oddziałach Less Mess Storage: Warszawa – Al. Krakowska 271, ul. Ostródzka 50A, ul. Kosmatki 2, ul. Batalionów Chłopskich 114B, Kowale – ul. Energetyczna 13, Rumia – ul. Sobieskiego 115, Poznań – ul. Ostrowska 515, ul. Dąbrowskiego 550, Wrocław – ul. Pełczyńska 19, Bielany Wrocławskie – ul. Czekoladowa 89, Kryspinów – Kryspinów 483, Modlniczka – ul. Willowa 90.
 3. Nagroda może zostać wysłana do zwycięzcy konkursu drogą pocztową. Wysyłka nagrody jest jedynie możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.08.2022
 5. Organizator wyśle nagrodę do zwycięzców do dnia 31.08.2022.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@lessmess.storage
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LMS Developments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-133, Al. Krakowska 271, NIP: 527 271 76 77, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472907. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dpo@lessmess.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku @LessMessPoland.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage @LessMessPoland w serwisie Facebook.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka LMS Developments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-133, Al. Krakowska 271, NIP: 527 271 76 77, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472907.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także w przypadku zwycięzców dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest przeprowadzenie Konkursu, w którym Uczestnik zdecydował się wziąć udział. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook oraz tym, że Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby będące jednocześnie użytkownikami serwisu, Facebook uzyskuje dostęp dodanych osobowych Uczestników w sposób określony w § 1 ust.
 3. Osoby i podmioty odwiedzające Stronę Konkursową mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie (nick), informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane osobowe zwycięzców mogą być także ujawniane operatorom pocztowym/ firmom kurierskim, a organom podatkowym w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody. W ramach Konkursu będą ̨ przetwarzane dane w postaci: loginu w serwisie Facebook (nicku), a także imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu lub innego korespondencyjnego, jeśli Uczestnik zgłosi reklamację, oraz w przypadku zwycięzcy nagrody głównej, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, daty
 4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: marketing@lessmess.storage. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców oraz przyznanie Nagród. Dane Uczestników, w tym Zwycięzców będą przechowywane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dane nie będą profilowane.