Polityka prywatności

Polityka prywatności spółki Less Mess Storage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Spółka Less Mess Storage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę Twoich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Twoją prywatność jako naszego klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z usług i odwiedzający nasze strony internetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie. Czasami poprosimy o podanie Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszymi zasadami polityki prywatności.

 1. W formularzach kontaktu prosimy o podanie Twoich danych osobistych, takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Na podstawie Twojej zgody kontaktujemy się w celu przedstawienia naszej oferty, doradztwie przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie.
 2. Jeżeli w formularzu udzielono zgody na przesyłanie informacji marketingowych, wysyłać będziemy Tobie informacje o naszych nowych usługach, serwisach, konkursach i prowadzonych ankietach. Informacje takie są wysyłane nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych możesz w każdej chwili odwołać oraz zgoda ta jest dobrowolna.
 3. W celu wykonania umowy z nami przetwarzamy szereg danych w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, adres mail, dane dotyczące realizacji płatności. Zapewniamy pełną poufność tych danych.
 4. Gromadzimy dane takie jak adresy IP Użytkownika, Cookies (tzw. ciasteczka), informacja o przeglądarce użytkownika. Link do Polityki Cookies znajdziesz tutaj
 5. Dane gromadzimy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody lub z ogólnie dostępnych źródeł.
 6. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Less Mess Storage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa). Kontakt możliwy jest również pod adresem: dpo@lessmess.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu składania ofert przez Administratora, wystąpień do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. lub w celach marketingowych.  Jeżeli składanie ww. ofert następuje w związku z wykonywaniem umowy, o której mowa w pkt. 3, wówczas Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania umowy najmu, przewozu, zleceń obsługi przesyłek lub innych umów zawartych z Administratorem oraz w celu obciążania karty kredytowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w celu obsługi zgłoszeń szkodowych w ramach obowiązujących polis dotyczących mienia wnoszonego do magazynów oraz przewożonych przez Administratora. 
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania ww. umowy aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator będzie przetwarzał przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy, Administrator będzie mógł przechowywać Pani/Pana dane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i/lub przez czas postępowania przed SN prowadzonego na podstawie wniesionej skargi kasacyjnej i/lub do wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
  6. W przypadku zgody, o której mowa w pkt 3 – Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu odwołania tej zgody lub w przypadku prawnie uzasadnione interesu do jego wygaśnięcia.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku zgody, o której mowa w pkt 3 – prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt 3, jest wynikiem zawartej umowy lub umów; stąd jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania tych danych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością wykonywania zawartej umowy.
  10. Podanie danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt 2 jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować niemożliwością otrzymywania ofert.
  11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: kancelarie prawne, nasi podwykonawcy, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i utrzymania sieci, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie i przewozowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych, w tym sądy, organy ścigania lub komornicy.
 7. Chronimy Twoje dane osobowe najlepiej jak potrafimy. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.
 8. W przypadku zmiany naszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści, o czym poinformujemy na naszych stronach.

.
-.Infolinia: 800 330 033
.
.
.
.
.