fbpx

Polityka Prywatności i plików cookies

Polityka prywatności spółki Less Mess Storage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

Spółka Less Mess Storage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę Twoich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Twoją prywatność jako naszego klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z usług i odwiedzający nasze strony internetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie. Czasami poprosimy o podanie Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszymi zasadami polityki prywatności.

 1. W formularzach kontaktu prosimy o podanie Twoich danych osobistych, takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Na podstawie Twojej zgody kontaktujemy się w celu przedstawienia naszej oferty, doradztwie przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie.
 2. Jeżeli w formularzu udzielono zgody na przesyłanie informacji marketingowych, wysyłać będziemy Tobie informacje o naszych nowych usługach, serwisach, konkursach i prowadzonych ankietach. Informacje takie są wysyłane nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych możesz w każdej chwili odwołać oraz zgoda ta jest dobrowolna.
 3. W celu wykonania umowy z nami przetwarzamy szereg danych w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, adres mail, dane dotyczące realizacji płatności. Zapewniamy pełną poufność tych danych.
 4. Gromadzimy dane takie jak adresy IP Użytkownika, Cookies (tzw. ciasteczka), informacja o przeglądarce użytkownika. Politykę wykorzystywania plików Cookies znajdziesz poniżej.
 5. Dane gromadzimy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody lub z ogólnie dostępnych źródeł.
 6. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Less Mess Storage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa). Kontakt możliwy jest również pod adresem: dpo@lessmess.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu składania ofert przez Administratora, wystąpień do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. lub w celach marketingowych.  Jeżeli składanie ww. ofert następuje w związku z wykonywaniem umowy, o której mowa w pkt. 3, wówczas Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania umowy najmu, przewozu, zleceń obsługi przesyłek lub innych umów zawartych z Administratorem oraz w celu obciążania karty kredytowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w celu obsługi zgłoszeń szkodowych w ramach obowiązujących polis dotyczących mienia wnoszonego do magazynów oraz przewożonych przez Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania ww. umowy aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator będzie przetwarzał przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy, Administrator będzie mógł przechowywać Pani/Pana dane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i/lub przez czas postępowania przed SN prowadzonego na podstawie wniesionej skargi kasacyjnej i/lub do wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
  6. W przypadku zgody, o której mowa w pkt 3 – Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu odwołania tej zgody lub w przypadku prawnie uzasadnione interesu do jego wygaśnięcia.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku zgody, o której mowa w pkt 3 – prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt 3, jest wynikiem zawartej umowy lub umów; stąd jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania tych danych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością wykonywania zawartej umowy.
  10. Podanie danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt 2 jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować niemożliwością otrzymywania ofert.
  11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: kancelarie prawne, nasi podwykonawcy, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i utrzymania sieci, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie i przewozowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych, w tym sądy, organy ścigania lub komornicy.
 7. Chronimy Twoje dane osobowe najlepiej jak potrafimy. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.
 8. W przypadku zmiany naszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści, o czym poinformujemy na naszych stronach.

Polityka wykorzystywania plików Cookies na stronie
LESS MESS STORAGE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

LESS MESS STORAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone na naszych stronach systemy rejestracji w celu nawiązania z nami relacji handlowej. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest LESS MESS STORAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z LESS MESS STORAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.
 4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych LESS MESS STORAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 6. Strona internetowa LESS MESS STORAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Podkreślenia wymaga, że, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp wyłącznie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 7. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.
 8. LESS MESS STORAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
  1. świadczenia usług;
  2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. stworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 9. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  1. niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  4. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  5. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  6. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 11. LESS MESS STORAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Opis wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe.
 12. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.
 13. Więcej na temat cookies dowiesz się na https://wszystkoociasteczkach.pl/