fbpx

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ
OKRES TESTOWY: połowa ceny przez dwa pierwsze miesiące
(zwany dalej Regulaminem)

§1
Postanowienia Ogólne

  1. Oferta Specjalna „Wypróbuj przez dwa miesiące za połowę ceny” (zwana dalej Oferta Specjalna) jest organizowana przez spółkę Less Mess Storage z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, NIP: 5252561597, REGON: 146823553 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000472907; LMS Developments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-133, Al. Krakowska 271, NIP: 527 271 76 77, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472907 oraz Less Mess Storage s. r. o. z siedzibą Argentinská 516/40 170 00 Praha 7, IČO: 26184168, DIČ: CZ26184168,  zwanych dalej „Organizatorem”.
  2. Oferta Specjalna jest skierowana do osób, dokonujących w Oddziale najmu pomieszczeń objętych Ofertą Specjalną, które nie korzystały z usług Less Mess Storage w ostatnich 30 dniach (dalej jako: Klient).

§2
Zasady Oferty Specjalnej

  1. Oferta Specjalna będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej działającej w domenach: lessmess.storage, lessmess.pl, lessmess.cz oraz stacjonarnie w Oddziałach Less Mess Storage.
  2. Oferta Specjalna będzie prowadzona w okresie od dnia 23.05.2023 do wyczerpania pomieszczeń objętych Ofertą Specjalną.
  3. Jeden Klient może wynająć tylko jedno pomieszczenie w ramach Oferty Specjalnej, zawierając umowę na czas nieokreślony z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
  4. Okres objęty Ofertą Specjalną wynosi maksymalnie 2 miesiące od daty podpisania umowy najmu i akceptacji Regulaminu.
  5. Cena za najem pomieszczenia objętego Ofertą Specjalną zostanie obniżona o 50% w stosunku do ceny regularnej na okres objęty Ofertą Specjalną.
  6. Cena Oferty Specjalnej zostanie naliczona przed dokonaniem płatności, za okres objęty Ofertą Specjalną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Oferty Specjalnej.
  7. W Ofercie Specjalnej może wziąć udział każda osoba, która posiada status nowego Klienta tj. Klienta niekorzystającego z usług Less Mess Storage od minimum 30 dni.
  8. Oferta Specjalna nie łączy się z innymi działaniami obowiązującymi w Okresie Oferty Specjalnej u Organizatora.
  9. Oferta Specjalna nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
  10. Wszelkie opłaty dodatkowe, w tym ubezpieczenie, nie podlegają Ofercie Specjalnej.
  11. Klient jest zobowiązany wynająć pomieszczenie na okres minimum 2 miesięcy.

§3

Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi prosimy zgłaszać mailowo na adres: sprzedaz@lessmess.storage
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Okres Testowy: połowa ceny przez dwa pierwsze miesiące).
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§4
Postanowienia końcowe

  1. Do udziału Klienta w Ofercie Specjalnej konieczna jest akceptacja zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Oferty Specjalnej.
  2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Oferty Specjalnej i jej prawidłowy przebieg.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Ofercie Specjalnej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
   1. okoliczności siły wyższej;
   2. gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem prowadzenia Oferty Specjalnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Oferty Specjalnej;
   3. oczywistych omyłek i błędów pisarskich;
   4. zmiany zasad prowadzenia Oferty Specjalnej, z zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klienta, w szczególności naruszać uprawnień uzyskaniem przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie Oferty Specjalnej.
  5. Administratorem danych osobowych Klienta w zakresie zawierania umowy sprzedaży produktów objętych niniejszą Ofertą Specjalną i prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego pomieszczeń z Oferty Specjalnej jest Organizator. Zasady zachowania prywatności Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Organizatora, dostępne pod adresem strony internetowej: https://www.lessmess.storage/polityka-prywatnosci-2/. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Kupującego Organizator może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.
  6. Wszelkie pozostałe kwestie, nieuregulowane niniejszym regulaminem, będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim/czeskim.